Learn 50 languages for free
Online • Android • iOS •

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′
ความรู้สึก

สัตว์
sàt′
สัตว์

กีฬา
gee-la
กีฬา

เพลง
playng
เพลง

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
สำนักงาน

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum
เครื่องดื่ม

คน
kon′
คน

เวลา
way-la
เวลา

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm
สิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′
บรรจุภัณฑ์

เครื่องมือ
krêuang-meu
เครื่องมือ

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn
การจราจร

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái
ผลไม้

เวลาว่าง
way-la-wâng
เวลาว่าง

ทหาร
tá′-hǎn
ทหาร

เสื้อผ้า
sêua-pâ
เสื้อผ้า

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
การสื่อสาร

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
เทคโนโลยี

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′
อพาร์ทเม้นต์

อาหาร
a-hǎn
อาหาร

อาชีพ
a-chêep
อาชีพ

ผัก
pàk′
ผัก

วัตถุ
wát′-tòo′
วัตถุ

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
การศึกษา

ร่างกาย
râng-gai
ร่างกาย

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât
ธรรมชาติ

การเงิน
gan-nguнn′
การเงิน

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶
เฟอร์นิเจอร์

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
ศาสนา

พืช
pêut
พืช

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′
ศัพท์นามธรรม

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua
เครื่องใช้ในครัว

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′
วัสดุ

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp
สุขภาพ

รถ
rót′
รถ

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
ศิลปะ

เมือง
meuang
เมือง

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
สภาพอากาศ

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
ช้อปปิ้ง

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
สถาปัตยกรรม

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′
สัตว์ใหญ่

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′
สัตว์ขนาดเล็ก